Zápisy ze schůzí 2023

Zápis ze schůze ze dne 26. února 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště
Program:

 • Zahájení 10:00, schůze je usnášeníschopná.
 • Pan Bronislav Trusík podal zprávu ve věci schvalování novely vyhl. 211/2018 Sb. ve vazbě na historická vozidla (HV), která by měla platit od 1.9.2023 - zatím se tedy jedná pouze o návrh !!!

  - Testace a prodloužení do 31. 8. 2023 se bude vydávat jako dosud na 2 roky.

  - Testace a prodloužení od 1. 9. 2023 (zatím neschváleno - návrh na 5 let.)

  Kontrola a hodnocení technického stavu vozidla při prohlídce na STK

  Kontrolní technik při kontrole technického stavu vozidla, které je vedeno v registru HV (zelené RZ – "V") nebo bude následně do něj zapsáno (dále jen "HV"), musí v rámci provádění technické prohlídky HV zohlednit různé technické požadavky na provoz HV. Zejména je nutné zohlednit skutečnosti spočívající v různém provedení konstrukce vozidla a jeho vybavení a to vzhledem k tomu, kdy bylo HV uvedeno do provozu.

  U HV (zelené RZ – "V") se zážehovým nebo vznětovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem, se měření emisí neprovádí, kdy vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy, těsnost motoru a kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v přiměřeném rozsahu stanoveném výrobcem vozidla v rámci kontroly ostatních kontrolních úkonů na kontrolní lince.

  U HV poháněného motorem mazaným směsí paliva s mazivem (dvoutaktní motory) se měření emisí neprovádí, kdy vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy, těsnost motoru a kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v přiměřeném rozsahu stanoveném výrobcem vozidla v rámci kontroly ostatních kontrolních úkonů na kontrolní lince.

  Z důvodu stanovení minimálních požadavků na způsob a provádění kontrol HV, byly rozděleny do tří kategorií dle uvedení do provozu, a to na kategorie:

  1. kategorie – HV uvedené do provozu od 1. července 1972 (novodobá HV),

  U těchto vozidel, se provádí technická prohlídka HV standardním způsobem s cílem, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu.

  2. kategorie – HV uvedené do provozu od 1. 1. 1953 do 30. 6. 1972 (poválečná HV),

  U těchto vozidel, se provádí technická prohlídka HV v plném rozsahu, pokud to konstrukce HV neumožní, provede se pouze vizuální kontrola s cílem ověření, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. V rámci hodnocení účinku provozních brzd se ověří, že brzdy motorových vozidel musí být schopny zastavit vozidlo na vzdálenost (brzdnou dráhu), která nepřesáhne 20% předepsané hodnoty provozní brzdy (Např. HV s max. rych. přes 100 km/hod. musí při 40 km/hod. zastavit na dráze 15m).

  3. kategorie – HV uvedené do provozu do 31. 12. 1952 (předválečná a válečná HV).

  U těchto vozidel, se provádí technická prohlídka HV pouze vizuální kontrolou s cílem ověřit, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. V rámci hodnocení účinku provozních brzd se ověří, že brzdy vozidla, jsou schopny zastavit vozidlo na vzdálenost (brzdnou dráhu), která nepřesáhne 20% předepsané hodnoty provozní brzdy. (Např. HV s max. rych. přes 30 km/hod. musí při rychlosti 40 km/hod. zastavit na dráze 24,5m). 
 • Na toto téma vyvstala velká diskuze o cenách testací, smysluplnosti krajských testací. Pan Ambruz vznesl připomínky k cenám testací ajejich zdražení, vyjádřil názor, že ceny testací určuje členská základna a musí je schválit členové. Navrhuje změnu cen testací, úlevy pro členy klubu, vyzývá ostaní členy k vyšší aktivitě a má výhrady k činnosti výboru klubu. Ing. Blažek vyjádřil názor, že ceny testací pro členy a nečleny klubu jsou málo diferencované, ceník by měl více zvýhodnit členy klubu, souhlasí s panem Ambruzem. Předseda klubu pan Roman Mitáček zdůraznil, že v pravomoci výboru klubu je určit ceny testací (schválené stanovy mimo jiné udělují pravomoc výboru klubu tímto ustanovením: Článek 5: Výbor klubu: - určuje výši členského příspěvku, zápisného, poplatku za testaci, retestaci, apod.). Členové klubu byli dále vyzváni k tomu, aby přednesli další své připomínky a náměty pro tuto oblast diskuze, žádný další příspěvek vznesen nebyl.
 • Byla podána informace o obsahovém naplnění www stránek klubu, bylo doplněno více než 200 foto a videogalerií s více než 4000 fotografiemi. Časová náročnost byla cca 150 hodin práce, riziko malého prostoru pro stránky bylo zažehnáno optimalizací všech fotografií pro web. Do budoucna bude muset klub zvažovat přikoupení dalšího webového prostoru, ale toto zatím není aktuální.
 • Pozvánka na akci klubu dne 13. května 2023 - Otevírání pramenů Luhačovice, organizuje pan Artur Stoja, sraz v sobotu na seřadišti u Technických služeb Luhačovice v 10:00 hodin. Přihlášky na stravné budou vyvěšeny na www stránkách.
 • Pozvánka na akci 14. května 2023 - výstava vozidel při závodě Slovácký okruh, cca kolem 13:00 hodin Staré Město před Bazilikou, po skončení závodu až 3 kola exhibiční jízdy po trati, konec zhruba 16:30 až 17:00.
 • Pozvánka na akci 20. května 2023 - výstava vozidel na Otevírání pramenů Lednice - nenáročná akce, občerství párek, možnost shlédnout dobový program.
 • Informace o akci 4. června 2023 - Sraz veteránů v KovoZOO. Členové klubu VCCUH mají na starost parkování a pohyb vozidel po areálu, k dipozici pro občerstvení bude Vagon, KovoZOO zajistí občerstvení, na programu bude mimo jiné parní vláček, válečný letoun Spitfire, dakarská Tatra a další atrakce.
 • Informace o klubové akci dne 18. června 2023 - Cílová jízda směr Kyjov, Koryčany. Navržena trasa a s možností oběda v Kyjově. Po diskuzi členů byl tento bod odložen a bude projednáno na příští schůzi.
 • Zástupce Klubu Historických vozidiel Holíč pan Ivan Šafránek prezentoval pozvánku na 3. ročník Oldtimer rallye 45. Všichni členové klubu s vozidly do roku výroby 1945 jsou srdečně zváni. Akce se koná dne 29. dubna 2023.
 • Předseda klubu pan Roman Mitáček informoval o možnosti zakoupit klubová trička ve dvou variantách: lacinější za 200 Kč hradí 1 kus na člena klub, dražší v hodnotě 600 Kč s doplatkem na 1 tričko na člena ve výši 400 Kč.
 • Pan Ambruz znovu zopakoval svůj požadavek na snížení poplatků za testace.
 • Schůze byla zakončena v 11:20 hodin.                                                                                                              Zapsal: -BB-

Zápis ze schůze ze dne 29. ledna 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště 
Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná, v průběhu schůze probíhá platba členských příspěvků, před zahájením schůze proběhla ve stejných prostorách od 8:30 výborová schůze, která řešila vylučování a přijímání členů klubu.
 • Na úvod byla zhodnoceno neformální silvestrovské setkání části členské základny v Uherském Ostrohu, velké poděkování patří panu Hlaváčovi za uspořádání akce.
 • Je třeba průběžně aktualizovat členskou základnu z důvodu požadavku trvalé usnášeníschopnosti členských schůzí. Proto bylo vyhověno žádostem o ukončení členství na vlastní žádost. Jedná se o ing. Libora Křápka, ing. Slezáka a pana Pavla Matušince. (Ing. Křápkovi a panu Matušincovi se omlouváme za nesprávnou formulaci, která byla způsobena chybným přepisem záznamu schůze). O roční pozastavení členství požádal pan Petr Stodůlka a bylo mu vyhověno. Za nové členy klubu byli přijati pan Petr Tománek, pan Jaroslav Galář a pan Vítězslav Škárka. Jako čestná členka klubu byla přijata paní Ludmila Němečková za dlouhodobé vedení účetnictví klubu a za pomoc při uspořádání klubových akcí.
 • Členské příspěvky nebudou zvyšovány a jejich výše je 300 Kč pro členy v produktivním věku a 200 Kč pro seniory.
 • Poplatky za testace musely být zvýšeny z důvodu navýšení režijních nákladů a toto navýšení nedosahuje ani výše inflace. Ceny testací jsou uvedeny zde: https://www.vccuh.cz/testace-a-ekotestace/
 • Dále byla na dataprojektoru provedena prezentace webových stránek. Hlavními změnami je od ledna 2023 přehledný kalednář akcí a členové klubu byli upozorněni na sekci Burza vozidel a věcí, která není zatím využívána. Byly vzneseny připomínky k tomu, že na stránkách není uveden ceník testací a nejsou k zobrazení starší fotogalerie. Bylo přislíbeno, že oba nedostatky budou odstraněny do příští schůze. Členové byli dále upozorněni, že nekteří nemají zaregistrovaný správný email a tudíž jim odesílaná pošta se vrací jako nedoručitelná. Kdo chce dostávat emalový zpravodaj, musí si nahlásit správnou emailovou adresu.
 • Byly podány informace o akcích: 13. květen 2023 výstava vozidel na Slováckém okruhu , výstavní plocha je u kostela, po skončení závodů by měla následovat exhibiční jízda po okruhu, 4. červen 2023 Sraz veteránů v KovoZOO, rozšířená výstavní plocha, prezentace letounu Spitfire, parní vlak, revival Beatles, 18. června 2023 cílová jízda s vyjížďkou např. do Kyjova, červnová schůze bude zrušena.
 • V letošním roce budou vyráběna nová klubová trička, do příští schůze je třeba připravit si požadovaný počet a velikost triček. Provedení bude v modré barvě s bílým límečkem. Výrobní firma sídlí v Nedakonicích. Kdo by chtěl nechat si opatřit svůj textil logem klubu, není problém se dohodnout na výrobě přímo tam. Uvažuje se o výrobě kovové klubové plakety, avšak cena je příliš vysoká zhruba 500 Kč za kus.
 • Pan Ambruz měl několik připomínek k novému zákonu o provozu motorových vozidel, dotazy jak to bude s majiteli vozidel, jak s kontrolou na STK, proč byly zdraženy testace pro členy klubu, zda je vyhotoven plán činnosti klubu na rok 2023, upozornil na neaktuálnost smlouvy mezi federací a autoklubem. Pan Trusík odpověděl, že zákon je sice schválen, ale nejsou vypracovány metodiky, v úterý bude školení zkušebních komisařů, kde se budou projednávat detaily. Ceny testací musely být zvýšeny, neboť několik let zpětně se nezvyšovaly. Zdražení o 200 Kč pokryje pouze zvýšené režijní náklady a nikoliv mnohem vyšší pracnost při zavádění testací do informačního systému.
 • Další připomínka byla k tomu, jaktože Federace HV vůbec dopustila, aby veteránská vozidla musela absolvovat prohlídky na STK. Hlavním důvodem bylo, že ministerstvo dopravy nechtělo nechat evidenci HV na soukromém subjektu, ale chtělo ji převést na státní orgán. Následovala diskuze ve věci nového zákona, ze které vyplynula nová kategorizace HV: I. kategorie od 1. 7. 1972, II. kategorie od 1. 1. 1953 do 30. 6. 1972 a III.  kategorie do 31. 12. 1952.
 • Dalším bodem schůze byla gratulace k 50. narozeninám pana Svatopluka Vaďury a gratulace k 60. narozeninám pana Ctirada Neussera. Oběma pracovitým členům velmi gratulujeme k významným životním jubileům!
 • Schůze byla zakončena v 11:15 hodin.                                                                                               Zapsal: -BB-