Zápisy ze schůzí 2023

Zápis ze schůze ze dne 3. prosince 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:45, schůze je usnášeníschopná, schůze byla mimořádně přeložena na tento termín z důvodu opoždění při tisku klubových kalendářů.
 • Na programu byla velká gratulace k 80. narozeninám panu Josefovi Slováčkovi, byly předány upomínkové předměty.
 • Členům klubu byly rozdány klubové stolní kalendáře na rok 2024 v počtu 1 kus na člena, další kusy bylo možno zakoupit za 100 Kč. V případě velkého zájmu a nedostatku kalendářů lze zařídit dotisk.
 • Na závěr schůze byla uskutečněna projekce fotografií a videí z letošních akcí (Slavkov u Brna, cesta Aerovkami rodin Němečků a Hlaváčů a otevírání pramenů Luhačovice).
 • Schůze byla zakončena v 11:15 hodin.

Zápis ze schůze ze dne 29. října 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná. 
 • Na programu schůze mělo být promítání prezentace a fotografií z jízdy do Karlových Varů, ale z technických důvodů bylo toto promítání odloženo na příští schůzi. Členové klubu byli vyzváni, aby v případě zájmu prezentace jejich zajímavých akcí nebo renovací dodali na příští schůzi video nebo fotomateriál.
 • Velká část schůze byla věnována novému způsobu testování historických vozidel. Způsob testace je striktně dán zákonem a vyhláškou. Klubová testace zahrnuje prohlídku vozidla, nafocení a zadání do systému. Veškeré doklady je třeba vytisknout, podepsat, oskenovat a vložit do systému technických prohlídek. Při prodlužování testací zapisuje do průkazu historického vozidla jeden záznam pověřený komisař a druhý záznam je z STK. Kapacita průkazů je dostatečná. Jednotlivá STK zatím neví přesně jak mají postupovat hlavně při měření účinnosti brzd. Dle vyjádření MD musí mít každá STK k dispozici testovací dráhu na kontrolu brzd. Pan Kuřina vyzval vedení klubu a členy, aby sepsali petici proti novému způsobu kontrol historických vozidel. Na jeho připomínku bylo sděleno, že systém je dán novou vyhláškou a žádná petice nic nezmůže. Klubová testace se provádí proto, aby byla ověřena historická původnost vozidla, STK provádí kontrolu technického stavu vozidla. Na dotaz, kdo jsou ony pověřené osoby kontrolující historickou původnost bylo sděleno, že se v našem okolí jedná o pány Trusíka, Máčalu a Smažinku. V této části diskuze pan Pavelka upozornil na blížící se platnost nového zákona o pojištění vozidel, který bude platit od 1. 1. 2024 - zvyšuje pojistné limity, ale snižuje odpovědnost pojišťoven v případě byť  i drobných závad nesouvisejících přímo s případnou nehodou vozidla. Pan Ambruz vznesl připomínku, že v případě kontroly vozidel na STK klubová testace postrádá smysl a je to pouze tahání peněz z lidí. Vyjádřil názor, že FKHV se nedostatečně angažovala v hájení zájmů klubů historických vozidel a jejich členů. Pan Trusík odpověděl, že FKHV nebyla původně přizvána k jednání o nové vyhlášce, posléze na výzvy a požadavky klubů byla k jednání přizvána. V současné době se tvoří nová metodika pro STK , která by měla sjednotit postupy při kontrolách HV.
 • V další části schůze byl oceněn oslavenec pan Týzner a při příležitosti 80. narozenin mu byl udělen pamětní certifikát a plaketa. Pan Týzner poděkoval všem členům za gratulace a za dosavadní spolupráci.
 • Členové klubu byli vyzváni, aby v dostatečném časovém předstihu dodali na klubový email info@vccuh.cz fotografie do připravovaného klubového kalendáře na rok 2024.
 • Pan Kuřina vyzval, aby klub uspořádal příští rok tematický zájezd do některých z evropských nebo tuzemských muzeí. O tomto bodě se diskutovalo již na minulé schůzi a pan Ambruz předal podklady pro harmonogram případného zájezdu.
 • Členové klubu byli vyzváni, aby více příspívali do sekce "Burza vozidel a věcí" na klubových stránkách.
 • Členům klubu byla doporučena účast na Retro garáži dne 11. 11. 2023 v Lysé nad Labem.
 • Schůze byla ukončena v 10:45 hodin. Zapsal:                                                                                      - BB -
Zápis ze schůze ze dne 24. září 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná. Přivítání předsedajícím téměř po čtyřech měsících.
 • Zhodnocení uplynulých akcí pořádaných klubem. Sraz veteránů v Kovozoo: Petr Janča poděkoval za pomoc všem členům, kteří přispěli svou činností ke zdárnému průběhu akce, fungování bylo na 99% při velkém vypětí, zvládnutí na jedničku. Důraz se příště musí věnovat na rychlejší registraci účastníků, napříště budou zřízeny dva vjezdy místo jednoho, zrychlí se registrace motorkářů např. nálepkou na oblečení pro kontrolu bezpečnostní službou. Plocha bude rozdělena na vícero bloků, dvojí pódium, rozdělení do 1945 zvlášť, od roku 1945 do roku 1990 v jiných prostorách, zvlášť ameriky a také tzv. youngtimery.
 • Zhodnocení cílové jízdy Uherský Ostroh - Kyjov. Krásná cesta, pěkné náměstí v Koryčanech a v Kyjově, krásné počasí, bez jakýchkoliv problémů, pouze stravování v jiné restauraci, než jak bylo obvyklé.
 • Podzimní cílová jízda z Kyjova do Uherského Hradiště. Nepředvídatelné okolnosti vynutily změnu trasy, poděkování ing. Blažkovi za organizaci a návrh parkoviště za Kulturním domem v Kyjově. Zastávka na Smraďavce, pěkně připravené parkoviště, cíl v Uherském Hradišti v areálu firmy Auto UH v rámci jejich akce Den otevřených dveří. Vysoká účast, více než 40 vozidel. Protože před touto akcí nebyla členská schůze, proběhla veškerá komunikace emailem a prostřednictvím www stránek.
 • Pan Bronislav Trusík seznámil členy s novou podobou testací historických vozidel podle nové vyhlášky, metodika testování na STK se zatím připravuje a sjednocuje. Vyhláška rozděluje HV do tří kategorií podle roku výroby a podle těchto kategorií bude probíhat i kontrola vozidla na STK. Testace je nově platná na 5 let, u nově testovaných vozidel se automaticky platnost testace prodlužuje na 5 let. Od 1. 9. 2023 jsou zrušeny krajské testační komise, nově jsou zřízeni pouze pověření komisaři. Nutnost nového technického vybavení, pevné IP adresy a digitálního podpisu. HV prý nemusí absolvovat emisní kontrolu, ale tento předpoklad se bude dále upřesňovat. Pokud je vozidlo vybaveno řízeným katalyzátorem, musí emisní kontrolu absolvovat. Velký důraz bude kladen na správnost evidenčních a výrobních čísel, VIN. Před každou kontrolou na STK je doporučována důkladné kontrola VIN vozidla. U samoraznic je třeba důsledně dodržovat specifické pořadí čísel. Další informace budou zhruba za měsíc. Náklady na testace a retestace budou zcela jistě vyšší, než doposud nejen z hlediska ceny kontroly na STK. Při prodeji HV není nutná nová testace na nového majitele, přehlášení vozidla je možné kdekoliv na krajském úřadě.
 • V další části schůze byli oceněni jubilanti, a to pan Zdeněk Kučera, který oslavil 70. narozeniny a pan Zbyněk Varmuža, čerstvý padesátník. Oběma členům klubu srdečně blahopřejeme!
 • Pan Hlaváč s panem Němečkem informovali o své cestě Tatrami 12 až do Karlových Varů. Ujeli celkem 1380 km, spotřebovali 141 litrů benzínu. Oba pánové připraví podrobnější informaci o této zajímavé cestě.
 • Dále byly rekapitulovány různé získané ceny na různých akcích, např. cena elegance pro motocykl Praga BD anebo pro vůz Aero Minor.
 • Pan Ambruz vznesl dotaz ke smlouvě FKHV s Autoklubem ČR, jaká je její platnost a zda nebyla novelizována. 
 • Schůze byla ukončena v 11:20 hod.                                                                          Zapsal: -BB-
Zápis ze schůze ze dne 28. května 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

Program:

 • Zahájení 9:45, schůze je usnášeníschopná.
 • Pan Roman Mitáček podal shrnutí uplynulých akcí: Otevírání pramenů Luhačovice - velmi pěkná akce, počasí tentokrát vyšlo, velké poděkování teamu lidí kolem pana Stoji, Otevírání pramenů Lednice - opět povedená akce, poděkování bratrům Pospíšilům za dobrou organizaci, Výstava stabilních motorů Napajedla - omluva za nedostatečnou komunikaci s pořadateli akce, nepodařilo se přenést naše registrace do jejich systému a tím nebylo nárokováno stravné pro všechny naše členy. Fotografie ze všech uvedených akcí jsou již na našich stránkách.

 • Byla zveřejněna poslední výzva pro vyzvednutí zbývajících klubových triček. Letos se už další dělat nebudou.

 • Informace o cílové jízdě dne 18. 6. 2023: nutno se přihlásit k obědu přes formulář na www stránkách. Odjezd z Uherského Ostrohu již v 10:00 hodin! Směr Koryčany přes les a do Kyjova na náměstí na oběd.

 • Vzhledem k pořádajícím se akcím červnová schůze nebude a další bude až 27. srpna 2023.

 • Návrh ze strany Auto UH na uspořádání cílové jízdy dne 2. 9. 2023 s cílem do areálu této společnosti, odjezd pravděpodobně opět z Uherského Ostrohu, většina členů souhlasí.

 • Organizační pokyny k akci Sraz veteránů v KovoZOO: příjezd od Kromexu, registrační stánek vedle budovy nového muzea, parkování až k letadlu, zde bude umístěn letoun Spitfire, cena elegance pro 10 účastníků: 6 automobilů, 3 motocykly a 1 nákladní automobil, vyhlašování 12:30 až 13:30 hodin. Od 13:30hod. bude následovat kulturní program, např. Beatles Revival až do 16:15 hod. Hostem akce bude prezident FKHV. Pan Janča sdělil, že má k dispozici stále volné vstupenky, žádá pořadatele, aby přijeli na sraz v době od 7:00 do 7:30, pro organizátory je vyčleněno samostatné parkoviště. Vystavovaná vozidla musí být starší 30-let a musí být v perfektním technickém i vizuálním stavu. Po dohodě s FKHV byla vytvořena sekce tzv. youngtimerů. Účast těchto vozidel organizuje Youngtimer Klub ČR, vozidla se musí zaregistrovat na jejich stránkách. Toto je trend prosazovaný FKHV a FIVA, vozidlo může být mladší 30-ti let, ale musí být něčím zajímavé, např. konstrukcí, technickýcm provedením, omezeným počtem vyrobených kusů apod. Bylo navrženo zapáskování cenných a nejstarších vozidel - toto bude zajištěno ve spolupráci s KovoZOO.

 • Pan Ambruz vyzývá členy klubu, aby si připravili referáty z oblasti, které rozumí (značka vozidel, odborné práce apod.) a aby těmito svými znalostmi a dovednostmi mohli seznámit a obohatit i ostatní členy klubu. Navrhuje debaty o historii výroby značek, např. Jawa, Tatra apod. Dále by přivítal debatu např. o kvalitě maziv a paliv. Členové, kteří mají co nabídnout např. z oblasti řemesel by měli ostatní členy informovat o možnosti úzké spolupráce.

 • Následovala všeobecná diskuze a předání triček.

 • Schůze byla zakončena v 10:15 hodin                                                                                              Zapsal: -BB-
Zápis ze schůze ze dne 30. dubna 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště

V úvodu všechny členy přivítal předseda p. Mitáček.

Pan Trusík převzal slovo a začal mluvit o zasedání veterán klubu České republiky, kterého jsme se zúčastnili 1. dubna. Upozornil, že federace se skládá ze šesti subjektů, jeden z nich je klub veteránů v České republice s nejvíce registrovaných klubů. Na zasedání byly vyhodnocovány dosavadní aktivity a řešeny informace týkající se testování. Byli jsme upozorněni na problém s legislativou ohledně voleb předsedů, protože skončilo volební období a někteří členové nebyli správně zvoleni. Kvůli covidovému období se dostal do opatrovnictví klubu i člověk, který není jeho členem, ale naštěstí se podařilo situaci vyřešit.

Dále byla zmíněna povinnost mít datovou schránku pro komunikaci s úřady jako je STK atd. Zavedení datových schránek už jsme provedli.

Bylo dohodnuto, že informace z federace budou chodit předsedovi klubu přímo bez šíření dezinformací. Také byly zmíněny změny ve vzorech delegátů a dalších postupů.

Veterán klub České republiky rozdělil mezi kluby finance za rok 2021, celkem 1 670 000 Kč. Z toho náš klub obdržel téměř 90 000 Kč. Bylo rozhodnuto, že příspěvek na rok 2024 zůstane ve stejné výši 130,-kč, protože není důvod ho zvyšovat či jinak měnit.

Dále byla zmíněna informace o likvidaci bílých značek v depozitu po třech letech, pokud nebudou prodlouženy . Dále je třeba kontrola VIN čísla s průkazem vozidla.

Od 1.9.2023 se automaticky prodlužuje testace na pět let, ale zatím je razítko na dva roky, jelikož se čeká na schválení vyhlášky. Proběhla diskuse ohledně testací a dalších informací. Pan Trusík poté předal slovo opět předsedovi, který hovořil o mezinárodních akcích vhodných pro zařazení do mezinárodního kalendáře FIVA akcí. Veterán sraz v Kovozoo byl navržen jako kandidát pro zařazení mezi mezinárodní akce s ekologickým zaměřením.

Byly také zmíněny nadcházející akce a termíny pro přihlášení. Například do Luhačovic (13. května) je nutné se přihlásit na webu nejpozději do 8. května. Další akce lze najít na našich webových stránkách v sekci "Kalendář akcí".

Na závěr proběhla diskuze.                                                                                                    Zapsal: -SV-


Zápis ze schůze ze dne 26. března 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště
Program:

 • Zahájení 09:45, schůze je usnášeníschopná.
 • V úvodu schůze vyzval předseda klubu pan Roman Mitáček k uctění památky zesnulého dlouholetého člena klubu pana Luďka  Valenty minutou ticha.

 • Protože splnili všechny předepsané podmínky členství, byli nově přijati pánové David Moštěk a Josef Cízler jako členové klubu.

 • Bylo oznámeno, že nově objednaná trička jsou již zhotovena a členové klubu byli vyzváni k jejich převzetí a úhradě ceny. Bylo však dodatečně zjištěno, že vybíraná částka byla nižší než stanovená na minulé schůzi. Proto byli členové klubu emailem informováni o nutnosti doplatit rozdíl ceny.

 • Pan Artur Stoja informoval o přípravách akce Otevírání pramenů Luhačovice 13. května 2023. Cena oběda je stanovena na  220 Kč/osobu. Člen klubu + osoba blízká mají nárok na oběd zdarma. Stravování proběhne v jídelně Společenského domu. Káva a zákusek bude k dispozici buď v kavárně Smetánka nebo v Lázeňské cukrárně. Odjezd od technických služeb v 10:00 hodin, proto se vyžaduje příjezd na parkoviště kolem 9:00 hodiny. Na www stránkách bude připraven rezervační formulář pro zájemce o stravování.

 • Závody motocyklů 14. 5. 2023 Slovácký okruh: výstava vozidel je zrušena, v polední přestávce programu bude absolvována projížďka po okruhu 3 kola s možností spolujízdy VIP osob.

 • Výstava stabilních motorů v Muzeu veteránů v Napajedlích dne 27. 5. 2023: členové klubu byli vyzváni k účasti se svými vozidly.

 • Sraz veteránů v KovoZOO 4. 6. 2023: občerstvení pro členy klubu poskytuje KovoZOO. Pan Janča zdůraznil potřebu 20 a 25 osob z řad členů klubu pro potřebu organizace provozu a parkování v areálu. Příjezd vozidel bude ve směru od Kamexu, odjezd rovněž.

 • Cílová jízda 18. 6. 2023: návrh programu - sraz v Uherském Ostrohu na náměstí, uspíšit start nejpozději na 10:00 hodin. Odjezd směrem Boršice, Stříbrnice, Osvětimany, Vřesovice, zastávka u Křížku Vřesovice, další zastávka Koryčany náměstí. Odjezd směrem Kyjov, zastávka na náměstí, parkování a oběd v restauraci Kulturní dům zajistí ing. Blažek.

 • Pan Dědeček předal srdečné pozdravy od dlouholetého člena klubu pana Jaroslava Stehlíčka (1936), který nedávno oslavil 87 roků. Moc pozdravuje, rád by přijel, ale zdraví to nedovoluje.

 • Pan Ambruz vyslovil dotaz, jak je to s účastí na shromáždění delegátů zástupců klubů historických vozidel. Pan Roman Mitáček sdělil, že shromáždění se koná 1. 4. 2023 v Praze a za náš klub se zúčastní pan Trusík a pan Mitáček.

 • Pan Trusík podal aktuální informace ve věci prodlužování testací. V dubnu budou dva termíny na které se budou členové časově objednávat, protože celý proces retestací je časově náročný (pořizování fotografií a vkládání do systému). Zatím se nebudou testovat nová vozidla. Všichni zájemci o prodloužení testace budou telefonicky kontaktovat pan Trusíka a ten sdělí místo a čas přistavení vozidla.

 • Nabídka města Moravský Písek: 30. 4. 2023 proběhne jarmark, stavění máje. Město má zájem o účast hitorických vozidel, nabízí chráněné parkoviště v době od 14:00 do 17:00 hodin. Členové byli vyzváni k účasti.

 • Program schůze byl vyčerpán, další připomínky členů nebyly. Schůze byla ukončena v 10:30 hodin.                    Zapsal -BB-


Zápis ze schůze ze dne 26. února 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště
Program:

 • Zahájení 10:00, schůze je usnášeníschopná.
 • Pan Bronislav Trusík podal zprávu ve věci schvalování novely vyhl. 211/2018 Sb. ve vazbě na historická vozidla (HV), která by měla platit od 1.9.2023 - zatím se tedy jedná pouze o návrh !!!

  - Testace a prodloužení do 31. 8. 2023 se bude vydávat jako dosud na 2 roky.

  - Testace a prodloužení od 1. 9. 2023 (zatím neschváleno - návrh na 5 let.)

  Kontrola a hodnocení technického stavu vozidla při prohlídce na STK

  Kontrolní technik při kontrole technického stavu vozidla, které je vedeno v registru HV (zelené RZ – "V") nebo bude následně do něj zapsáno (dále jen "HV"), musí v rámci provádění technické prohlídky HV zohlednit různé technické požadavky na provoz HV. Zejména je nutné zohlednit skutečnosti spočívající v různém provedení konstrukce vozidla a jeho vybavení a to vzhledem k tomu, kdy bylo HV uvedeno do provozu.

  U HV (zelené RZ – "V") se zážehovým nebo vznětovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem, se měření emisí neprovádí, kdy vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy, těsnost motoru a kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v přiměřeném rozsahu stanoveném výrobcem vozidla v rámci kontroly ostatních kontrolních úkonů na kontrolní lince.

  U HV poháněného motorem mazaným směsí paliva s mazivem (dvoutaktní motory) se měření emisí neprovádí, kdy vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy, těsnost motoru a kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v přiměřeném rozsahu stanoveném výrobcem vozidla v rámci kontroly ostatních kontrolních úkonů na kontrolní lince.

  Z důvodu stanovení minimálních požadavků na způsob a provádění kontrol HV, byly rozděleny do tří kategorií dle uvedení do provozu, a to na kategorie:

  1. kategorie – HV uvedené do provozu od 1. července 1972 (novodobá HV),

  U těchto vozidel, se provádí technická prohlídka HV standardním způsobem s cílem, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu.

  2. kategorie – HV uvedené do provozu od 1. 1. 1953 do 30. 6. 1972 (poválečná HV),

  U těchto vozidel, se provádí technická prohlídka HV v plném rozsahu, pokud to konstrukce HV neumožní, provede se pouze vizuální kontrola s cílem ověření, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. V rámci hodnocení účinku provozních brzd se ověří, že brzdy motorových vozidel musí být schopny zastavit vozidlo na vzdálenost (brzdnou dráhu), která nepřesáhne 20% předepsané hodnoty provozní brzdy (Např. HV s max. rych. přes 100 km/hod. musí při 40 km/hod. zastavit na dráze 15m).

  3. kategorie – HV uvedené do provozu do 31. 12. 1952 (předválečná a válečná HV).

  U těchto vozidel, se provádí technická prohlídka HV pouze vizuální kontrolou s cílem ověřit, zda vozidlo splňuje technické podmínky v době uvedení do provozu. V rámci hodnocení účinku provozních brzd se ověří, že brzdy vozidla, jsou schopny zastavit vozidlo na vzdálenost (brzdnou dráhu), která nepřesáhne 20% předepsané hodnoty provozní brzdy. (Např. HV s max. rych. přes 30 km/hod. musí při rychlosti 40 km/hod. zastavit na dráze 24,5m). 
 • Na toto téma vyvstala velká diskuze o cenách testací, smysluplnosti krajských testací. Pan Ambruz vznesl připomínky k cenám testací ajejich zdražení, vyjádřil názor, že ceny testací určuje členská základna a musí je schválit členové. Navrhuje změnu cen testací, úlevy pro členy klubu, vyzývá ostaní členy k vyšší aktivitě a má výhrady k činnosti výboru klubu. Ing. Blažek vyjádřil názor, že ceny testací pro členy a nečleny klubu jsou málo diferencované, ceník by měl více zvýhodnit členy klubu, souhlasí s panem Ambruzem. Předseda klubu pan Roman Mitáček zdůraznil, že v pravomoci výboru klubu je určit ceny testací (schválené stanovy mimo jiné udělují pravomoc výboru klubu tímto ustanovením: Článek 5: Výbor klubu: - určuje výši členského příspěvku, zápisného, poplatku za testaci, retestaci, apod.). Členové klubu byli dále vyzváni k tomu, aby přednesli další své připomínky a náměty pro tuto oblast diskuze, žádný další příspěvek vznesen nebyl.
 • Byla podána informace o obsahovém naplnění www stránek klubu, bylo doplněno více než 200 foto a videogalerií s více než 4000 fotografiemi. Časová náročnost byla cca 150 hodin práce, riziko malého prostoru pro stránky bylo zažehnáno optimalizací všech fotografií pro web. Do budoucna bude muset klub zvažovat přikoupení dalšího webového prostoru, ale toto zatím není aktuální.
 • Pozvánka na akci klubu dne 13. května 2023 - Otevírání pramenů Luhačovice, organizuje pan Artur Stoja, sraz v sobotu na seřadišti u Technických služeb Luhačovice v 10:00 hodin. Přihlášky na stravné budou vyvěšeny na www stránkách.
 • Pozvánka na akci 14. května 2023 - výstava vozidel při závodě Slovácký okruh, cca kolem 13:00 hodin Staré Město před Bazilikou, po skončení závodu až 3 kola exhibiční jízdy po trati, konec zhruba 16:30 až 17:00.
 • Pozvánka na akci 20. května 2023 - výstava vozidel na Otevírání pramenů Lednice - nenáročná akce, občerství párek, možnost shlédnout dobový program.
 • Informace o akci 4. června 2023 - Sraz veteránů v KovoZOO. Členové klubu VCCUH mají na starost parkování a pohyb vozidel po areálu, k dipozici pro občerstvení bude Vagon, KovoZOO zajistí občerstvení, na programu bude mimo jiné parní vláček, válečný letoun Spitfire, dakarská Tatra a další atrakce.
 • Informace o klubové akci dne 18. června 2023 - Cílová jízda směr Kyjov, Koryčany. Navržena trasa a s možností oběda v Kyjově. Po diskuzi členů byl tento bod odložen a bude projednáno na příští schůzi.
 • Zástupce Klubu Historických vozidiel Holíč pan Ivan Šafránek prezentoval pozvánku na 3. ročník Oldtimer rallye 45. Všichni členové klubu s vozidly do roku výroby 1945 jsou srdečně zváni. Akce se koná dne 29. dubna 2023.
 • Předseda klubu pan Roman Mitáček informoval o možnosti zakoupit klubová trička ve dvou variantách: lacinější za 200 Kč hradí 1 kus na člena klub, dražší v hodnotě 600 Kč s doplatkem na 1 tričko na člena ve výši 400 Kč.
 • Pan Ambruz znovu zopakoval svůj požadavek na snížení poplatků za testace.
 • Schůze byla zakončena v 11:20 hodin.                                                                                                              Zapsal: -BB-

Zápis ze schůze ze dne 29. ledna 2023, restaurace KovoZOO Staré Město u Uherského Hradiště 
Program:

 • Zahájení 9:50, schůze je usnášeníschopná, v průběhu schůze probíhá platba členských příspěvků, před zahájením schůze proběhla ve stejných prostorách od 8:30 výborová schůze, která řešila vylučování a přijímání členů klubu.
 • Na úvod byla zhodnoceno neformální silvestrovské setkání části členské základny v Uherském Ostrohu, velké poděkování patří panu Hlaváčovi za uspořádání akce.
 • Je třeba průběžně aktualizovat členskou základnu z důvodu požadavku trvalé usnášeníschopnosti členských schůzí. Proto bylo vyhověno žádostem o ukončení členství na vlastní žádost. Jedná se o ing. Libora Křápka, ing. Slezáka a pana Pavla Matušince. (Ing. Křápkovi a panu Matušincovi se omlouváme za nesprávnou formulaci, která byla způsobena chybným přepisem záznamu schůze). O roční pozastavení členství požádal pan Petr Stodůlka a bylo mu vyhověno. Za nové členy klubu byli přijati pan Petr Tománek, pan Jaroslav Galář a pan Vítězslav Škárka. Jako čestná členka klubu byla přijata paní Ludmila Němečková za dlouhodobé vedení účetnictví klubu a za pomoc při uspořádání klubových akcí.
 • Členské příspěvky nebudou zvyšovány a jejich výše je 300 Kč pro členy v produktivním věku a 200 Kč pro seniory.
 • Poplatky za testace musely být zvýšeny z důvodu navýšení režijních nákladů a toto navýšení nedosahuje ani výše inflace. Ceny testací jsou uvedeny zde: https://www.vccuh.cz/testace-a-ekotestace/
 • Dále byla na dataprojektoru provedena prezentace webových stránek. Hlavními změnami je od ledna 2023 přehledný kalednář akcí a členové klubu byli upozorněni na sekci Burza vozidel a věcí, která není zatím využívána. Byly vzneseny připomínky k tomu, že na stránkách není uveden ceník testací a nejsou k zobrazení starší fotogalerie. Bylo přislíbeno, že oba nedostatky budou odstraněny do příští schůze. Členové byli dále upozorněni, že nekteří nemají zaregistrovaný správný email a tudíž jim odesílaná pošta se vrací jako nedoručitelná. Kdo chce dostávat emalový zpravodaj, musí si nahlásit správnou emailovou adresu.
 • Byly podány informace o akcích: 13. květen 2023 výstava vozidel na Slováckém okruhu , výstavní plocha je u kostela, po skončení závodů by měla následovat exhibiční jízda po okruhu, 4. červen 2023 Sraz veteránů v KovoZOO, rozšířená výstavní plocha, prezentace letounu Spitfire, parní vlak, revival Beatles, 18. června 2023 cílová jízda s vyjížďkou např. do Kyjova, červnová schůze bude zrušena.
 • V letošním roce budou vyráběna nová klubová trička, do příští schůze je třeba připravit si požadovaný počet a velikost triček. Provedení bude v modré barvě s bílým límečkem. Výrobní firma sídlí v Nedakonicích. Kdo by chtěl nechat si opatřit svůj textil logem klubu, není problém se dohodnout na výrobě přímo tam. Uvažuje se o výrobě kovové klubové plakety, avšak cena je příliš vysoká zhruba 500 Kč za kus.
 • Pan Ambruz měl několik připomínek k novému zákonu o provozu motorových vozidel, dotazy jak to bude s majiteli vozidel, jak s kontrolou na STK, proč byly zdraženy testace pro členy klubu, zda je vyhotoven plán činnosti klubu na rok 2023, upozornil na neaktuálnost smlouvy mezi federací a autoklubem. Pan Trusík odpověděl, že zákon je sice schválen, ale nejsou vypracovány metodiky, v úterý bude školení zkušebních komisařů, kde se budou projednávat detaily. Ceny testací musely být zvýšeny, neboť několik let zpětně se nezvyšovaly. Zdražení o 200 Kč pokryje pouze zvýšené režijní náklady a nikoliv mnohem vyšší pracnost při zavádění testací do informačního systému.
 • Další připomínka byla k tomu, jaktože Federace HV vůbec dopustila, aby veteránská vozidla musela absolvovat prohlídky na STK. Hlavním důvodem bylo, že ministerstvo dopravy nechtělo nechat evidenci HV na soukromém subjektu, ale chtělo ji převést na státní orgán. Následovala diskuze ve věci nového zákona, ze které vyplynula nová kategorizace HV: I. kategorie od 1. 7. 1972, II. kategorie od 1. 1. 1953 do 30. 6. 1972 a III.  kategorie do 31. 12. 1952.
 • Dalším bodem schůze byla gratulace k 50. narozeninám pana Svatopluka Vaďury a gratulace k 60. narozeninám pana Ctirada Neussera. Oběma pracovitým členům velmi gratulujeme k významným životním jubileům!
 • Schůze byla zakončena v 11:15 hodin.                                                                                               Zapsal: -BB-