Aktuální informace z FKHV

01.12.2022

Vážení členové VCC ČR, někteří jste zřejmě dostali můj dopis přímo z FKHV, jedná se ovšem o opravdu závažnou věc, kterou se domnívám je třeba rozšířit na všechny členy. Proto níže naleznete informaci o průběhu posledního Shromáždění delegátů FKHV.

Rád bych Vás dále upozornil na kontrolu povinností, které ukládá spolkům (klubům) zákon. Někteří jste si možná všimli v zápisu z prezidia FKHV z října tohoto roku, že došlo ke snaze jednotlivce získat nad jedním spolkem opatrovnictví, pouze proto, že neměl v rejstříku zapsané nové funkční období svého statutárního orgánu. Jedná se o věc, která je dle zákona legální, ovšem dle mého názoru vysoce amorální. Zkontrolujte si prosím, že máte tyto povinnosti v pořádku, případně kontaktujte prosím kolegu Patočku, aby Vám v dané věci poradil a pomohl.

V případě Vašeho zájmu najdete zápisy z jednání prezidia FKHV na tomto odkazu: https://www.fkhv.cz/dokumenty/zapisy/.

Děkuji Vám a přeji klidný konec tohoto roku.

Kafka Václav

Prezident FKHV a VCC ČR

Vážení kolegové,
FKHV pořádá každoroční Shromáždění delegátů (dále SD) s tradičními stále se opakujícími body programu a stejným jednacím řádem. Členská základna je skrze své delegáty informována o činnosti jednotlivých komisí formou zpráv, samostatným bodem je pak hospodaření a finanční otázky a závěrečná, velmi důležitá, diskuze nad aktuálními tématy. Každé dva roky je potom program rozšířen o volbu prezidenta, ve výjimečných případech pak může být program rozšířen o body zaslané některým z členských subjektů na sekretariát FKHV v řádném termínu, tak aby mohl být (bez výhrady) zařazen na program jednání SD FKHV.
Jedná se o proces transparentní, nikoho nediskriminující a léta používaný ku spokojenosti všech.V letošním roce mělo SD proběhnout 24. listopadu. Po jeho zahájení nastala nestandardní, zjevně dlouhodobě a cíleně plánovaná situace. Svou iniciativou pan Riško (delegát za Rolls Royce & Bentley Club ČR - prezident M. Kot) hned po zahájení rozložil jednání SD obstrukčním chováním. Následně po skoro tříhodinovém nekončícím napadání a komentováním v podstatě všeho, došlo k ukončení zasedání SD FKHV aniž by byl projednán jediný bod programu. Pan Riško se domáhal diskuze kolem programu, což vyústilo v neschválení jednacího řádu. Podotýkám program a jeho jednací řád byl totožný jako v letech minulých a stejným způsobem jej přede mnou rozesílal z pozice prezidenta Ing. Pavel Fiala (prezident FKHV v letech 2016 až 2019 a do roku 2022 prezident ČKHV). Bohužel situace silně připomínala prostředí v politických stranách, FKHV byla a je apolitická, pokud se chtěl pan delegát zviditelnit, určitě se mu to povedlo.
Na zablokování schůze se podíleli svým hlasování, představitelé a delegáti AKAV, ČKHV a UKUVHT. Jsem přesvědčen, že se tak stalo ne z důvodu přesvědčení a zdravého úsudku, ale díky cílené manipulaci osobou pana Kota, v některých spolcích dlouhodobým nepředáváním informací o aktuální reálné situaci a především neorientováním se v problematice kolem zákona 56/2001Sb. Netroufám si tyto delegáty osočovat a mnoho z nich mám v úctě, musím na ně však apelovat, aby si ověřovali informace, nepřipouštěli ohýbání pravdy a deformování doložitelných faktů. Celá situace byla poháněna intrikařením jednotlivců, kteří tak činí pouze z důvodu vlastního prospěchu, msty, nebo podobného důvodu, dalekého prosazování zájmů všech majitelů HV. Domnívat se, že státní správa, zákonodárci a odpůrci současného systému testování nemonitorují dění na půdě FKHV je krátkozraké a nezodpovědné, toto chování však může být i cílené. Chtěl bych proto apelovat na všechny, aby jednali ve prospěch všech veteránistů a veteránského hnutí, nikoliv v zájmu vlastního prospěchu.FKHV, která se stala transparentní důvěryhodnou organizací a díky své politice čisté hry, získala důvěru státní správy ve tři roky trvajícím souboji o pozici gestora testování HV, kdy uspěla a je respektována, je nyní díky neuváženosti a zbrklosti delegátů SD ohrožena ve své pozici důvěryhodné transparentní organizace. V současné době je opět diskutována, na úrovni Senátu ČR, možnost schválení návrhu převedení kompetencí udělování oprávněnosti testovat HV na obce s rozšířenou působností. Ze své pozice nemohu spekulovat, každopádně i zdánlivá nejednotnost může mít v tomto rozhodovacím procesu veliký vliv a zvrátit tak těžko získanou pozici.Delegáti zablokováním shromáždění neumožnili kolegům přednést zprávu z celosvětového zasedání FIVA, kde ČR zaznamenala velký úspěch díky svým aktivitám z posledních dvou let a stala se tak jedním z významných hráčů.Delegáti zablokováním shromáždění neumožnili Technické komisi FKHV přednést zprávu o aktuálním stavu přípravy vyhlášky zákona 56/2001Sb. a zodpovědět mnohé otázky, které jsou v éteru a mají dezinformační charakter. Následná diskuse na toto téma by byla jistě také velkým přínosem a jistě by negovala cílené dezinformace, které vyvolávají chaos a destabilizují FKHV. Vyhláška je nastavována ve spolupráci s představiteli veteránského hnutí tak, aby kontroly pro majitele historických vozidel byly co nejpřijatelnější. Toto téma však nebylo možné vůbec otevřít a o průběhu širší plénum informovat.Delegáti zablokováním schůze neumožnili Kontrolní a revizní komisi přednést závažné výsledky šetření, která se mimo jiné týkají personálních změn na úrovni prezidia FKHV.Delegáti zablokováním schůze neumožnili odhlasovaní výsledků hospodaření, rozpočtu a přerozdělení finančních prostředků zpět na členské subjekty, část prostředků určených na činnost klubů, pořádání akcí tak bude zřejmě muset být odvedena státu na daních. Jistě bude snaha překroutit skutečnou situaci, jednací řád a program byl napaden a zasedání tedy nemohlo pokračovat, následně po zjištění, že jde o peníze došlo k zmatečné snaze odhlasovat jeden bod programu, což však bylo v rozporu s původním tvrzením a hlasováním delegátů.V neposlední řadě mé osobě statutárnímu zástupci, prezidentovi FKHV, nebylo umožněno poděkovat členům komisí FKHV a zaměstnancům za jejich vynikající a intenzivní práci v průběhu celého roku 2022, nebýt těchto osob neměla by FKHV takový kredit, jaký má na půdě FIVA , na úrovni státní správy a na úrovni tripartity.
To považuji za velice zásadní znevážení osobních obětí jednotlivců ku prospěchu všech členů FKHV.Případné následky (ne)průběhu SD FKHV a vzniklé situace jdou na účet těch, kdo se na hlasování podíleli a je na jejich svědomí a mravním uvědomění jak se s tím vyrovnají.Snažil jsem se vnést do vedení FKHV, do jejího celkového obrazu ducha transparentnosti, čestného jednání, objektivity moderní progresivní organizace. Snažil jsem se, aby FKHV v duchu programu FIVA otevřela dveře mladé generaci a poskytla jí nejen zázemí a perspektivu, ale vzorový příklad využitelnosti volného času. Politikaření a intriky však nejsou tím, co bychom měli dávat za příklad. Jsem optimista a stále věřím ve zdravý rozum a sílu pravdy, ve svém snažení nejsem ochoten polevit stejně tak jako nepolevím ze svých zásad a vytyčených cílů, které jsou pro FKHV zásadní. Transparentní vedení bez pardonů je zjevně nežádoucí. FKHV by měla především chránit veteránské hnutí, podporovat kluby v jejich aktivitách a udělat vše pro uchování historických vozidel jako kulturního dědictví pro budoucí generace.Přeji upřímně všem členům pevné zdraví a víru v lepší zítřky.

Kafka Václav
prezident FKHV